Điều dưỡng

Kỹ thuật thụt tháo

0 Học sinh

Từ 29/07/2019 - 10/08/2019

Kỹ thuật thông tiểu liên tục

0 Học sinh

Từ 29/07/2019 - 31/08/2019

Kỹ thuật rửa dạ dày tá tràng

0 Học sinh

Từ 29/07/2019 - 10/08/2019

Kỹ thuật rửa bàng quang

0 Học sinh

Từ 29/07/2019 - 10/08/2019

Kỹ thuật tiêm tĩnh mạch

0 Học sinh

Từ 29/07/2019 - 10/08/2019

Kỹ thuật thở oxi

0 Học sinh

Từ 29/07/2019 - 10/08/2019

Quod sint non dolores distinctio voluptas.

0 Học sinh

Từ 24/03/2018 - 31/12/2018

1.451.059 VND

Quia corrupti amet perspiciatis error.

0 Học sinh

Từ 07/09/2018 - 31/12/2018

602.604 VND